Política de privacitat

PONT PRECIS, SLU és l’entitat i titular d’aquest lloc web (en endavant el “Website”), amb domicili social a EL PONT DE VILOMARA, P. I. EL PONT, C/ LES FONTS 31 08254 BARCELONA,amb CIF núm. B64698293 i que està destinada a la fabricació i el disseny de matrius i utillatges.

PONT PRECIS, SLU li garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que proporcioni l’Usuari en el Website i, en compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en li RD 1720 / 2007 de 21 de desembre i restant normativa d’aplicació, l’informa que:

a) Totes les dades de caràcter personal facilitades a PONT PRECIS, SLU seran tractades per aquesta d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 1720/2007 de 21 de desembre i quedaran incorporades al fitxer USUARIS DE LA PÀGINA WEB, creat i mantingut sota la responsabilitat de PONT PRECIS, SLU, que ha estat degudament registrat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

b) Les dades són recaptats amb les següents finalitats: (I) gestió, estudi i resolució de consultes i (Ii) enviament de publicitat i prospecció comercial per mitjans electrònics, sobre l’empresa, les seves activitats, productes i serveis, així com documentació de diversa naturalesa.

c) En la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal s’han adoptat les mesures de seguretat adequades per evitar la pèrdua, l’accés no autoritzat o la manipulació dels mateixos, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007 , de 21 de desembre.

d) PONT PRECIS, SLU es compromet a protegir la informació confidencial a la que tingui accés.

e) PONT PRECIS, SLU no utilitzarà en cap cas les dades de caràcter personal que vostè posi a la seva disposició per prestar serveis a tercers diferents dels referits a l’apartat b) de el present document o, si escau, per aconseguir una utilitat pròpia.

f) L’usuari certifica que és major de 14 anys i que per tant té la capacitat legal necessària per a la prestació de l’consentiment pel que fa a el tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb el que estableix la present Política de privadesa.

g) L’usuari pot, en tot moment, exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals, així com el de revocació de consentiment per a qualsevol de les finalitats abans assenyalades, enviant a PONT PRECIS, SLU carta degudament signada a la nostra adreça postal, on constin clarament les dades de contacte, a la qual haurà d’acompanyar fotocòpia del seu DNI / NIF o document que acrediti la seva identitat.

h) L’Usuari autoritza a el tractament automatitzat de les dades personals subministrades en els termes indicats. Per això premi el botó “ENVIAR” que es troba després del formulari de recollida de dades.